เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน969.901,026.951,103.01459.67465.29550.3752.61 %54.69 %50.10 %
ตุลาคม969.901,026.951,103.01518.90410.53442.8946.50 %60.02 %59.85 %
พฤศจิกายน969.901,026.951,103.01439.02527.14338.4854.74 %48.67 %69.31 %
ธันวาคม969.901,026.951,103.01445.06508.52313.0154.11 %50.48 %71.62 %
มกราคม969.901,026.951,141.04480.03455.91447.2650.51 %55.60 %60.80 %
กุมภาพันธ์969.901,026.951,141.04383.42458.40229.8060.47 %55.36 %79.86 %
มีนาคม969.891,026.951,217.11494.63439.15363.9249.00 %57.24 %70.10 %
เมษายน1,007.921,026.931,217.11394.51147.04341.7960.86 %85.68 %71.92 %
พฤษภาคม1,007.921,026.931,217.11491.17362.63191.0351.27 %64.69 %84.30 %
มิถุนายน1,007.921,064.981,217.11450.77348.95325.5755.28 %67.23 %73.25 %
กรกฎาคม1,007.921,141.031,217.11357.13380.01193.9364.57 %66.70 %84.07 %
สิงหาคม1,026.931,141.031,274.16527.78383.82209.3548.61 %66.36 %83.57 %
รวม 6 เดือน5,819.406,161.706,694.122,726.102,825.792,321.8053.15 %54.14 %65.32 %
รวม 12 เดือน11,847.9012,589.5514,053.835,442.084,887.403,947.3954.07 %61.18 %71.91 %