เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน763.33763.33763.3359.8579.6873.2692.16 %89.56 %90.40 %
ตุลาคม725.30763.33763.3363.0068.800.9591.31 %90.99 %99.88 %
พฤศจิกายน744.31763.33763.3390.9773.4756.5587.78 %90.37 %92.59 %
ธันวาคม744.31744.31763.3370.2188.4944.2790.57 %88.11 %94.20 %
มกราคม744.31744.31763.3383.9968.0930.5688.72 %90.85 %96.00 %
กุมภาพันธ์744.31744.31763.33178.0490.8689.5876.08 %87.79 %88.26 %
มีนาคม744.31763.33820.38119.660.95173.4783.92 %99.88 %78.85 %
เมษายน744.31763.33801.36119.660.950.9583.92 %99.88 %99.88 %
พฤษภาคม744.31801.3633.5036.59113.0695.50 %85.89 %
มิถุนายน744.31801.36135.3968.640.9581.81 %99.88 %
กรกฎาคม744.31801.36112.9842.3050.0784.82 %93.75 %
สิงหาคม763.33896.4464.8942.6846.3391.50 %94.83 %
รวม 6 เดือน4,465.874,522.924,579.98546.07469.39295.1887.77 %89.62 %93.55 %
รวม 12 เดือน8,950.759,502.241,132.16661.50680.0287.35 %92.84 %