เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน256.41249.27263.55848.66770.42739.66-230.98 %-209.07 %-180.65 %
ตุลาคม252.84249.27263.55873.62733.44758.46-245.52 %-194.23 %-187.78 %
พฤศจิกายน259.98270.69263.55826.69789.13373.07-217.98 %-191.53 %-41.56 %
ธันวาคม277.83270.69263.55696.89975.97626.10-150.83 %-260.55 %-137.56 %
มกราคม281.40270.69263.55678.27858.91587.18-141.03 %-217.31 %-122.79 %
กุมภาพันธ์299.25270.69263.55598.77902.72463.92-100.09 %-233.49 %-76.03 %
มีนาคม299.25270.69263.55734.42753.28486.93-145.42 %-178.28 %-84.76 %
เมษายน299.25249.27242.13955.61551.49371.41-219.34 %-121.24 %-53.39 %
พฤษภาคม302.82249.27227.98881.36678.83537.44-191.05 %-172.33 %-135.74 %
มิถุนายน299.25249.27227.98789.62588.66532.26-163.87 %-136.15 %-133.47 %
กรกฎาคม292.24256.41227.98849.66724.29598.33-190.74 %-182.47 %-162.45 %
สิงหาคม292.24263.55227.98812.45829.30968.11-178.01 %-214.67 %-324.65 %
รวม 6 เดือน1,627.711,581.301,581.304,522.895,030.593,548.39-177.87 %-218.13 %-124.40 %
รวม 12 เดือน3,412.763,119.762,998.909,546.029,156.457,042.87-179.72 %-193.50 %-134.85 %