เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน70.7170.7170.7180.3151.7348.19-13.58 %26.85 %31.84 %
ตุลาคม70.7170.7170.7159.2891.9079.0016.16 %-29.97 %-11.73 %
พฤศจิกายน70.7170.7170.7191.5885.3484.60-29.51 %-20.69 %-19.64 %
ธันวาคม70.7170.7170.71106.25139.6754.36-50.26 %-97.52 %23.12 %
มกราคม70.7170.7170.7196.5959.1960.05-36.60 %16.29 %15.08 %
กุมภาพันธ์70.7170.7170.7181.5357.1284.55-15.30 %19.21 %-19.57 %
มีนาคม67.1470.7170.7171.8517.1257.30-7.01 %75.79 %18.96 %
เมษายน67.1470.712,850.00103.1981.61-4,144.86 %-15.41 %
พฤษภาคม67.1470.711,425.0093.3862.14-2,022.43 %12.12 %
มิถุนายน67.1470.71133.99156.1485.44-99.57 %-20.84 %
กรกฎาคม70.7170.7185.08120.9656.95-20.33 %19.46 %
สิงหาคม70.7170.71120.4039.0160.71-70.28 %14.15 %
รวม 6 เดือน424.26424.26424.26515.54484.96410.75-21.51 %-14.31 %3.18 %
รวม 12 เดือน834.24848.525,201.861,014.75814.90-523.54 %3.96 %