เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน30,922.711,466.921,887.241,744.8993.90 %-18.95 %
ตุลาคม1,485.941,466.922,112.151,489.17-42.14 %-1.52 %
พฤศจิกายน1,485.941,466.921,536.481,607.76-3.40 %-9.60 %
ธันวาคม1,466.921,466.921,711.071,803.81-16.64 %-22.97 %
มกราคม1,409.871,466.921,541.171,393.87-9.31 %4.98 %
กุมภาพันธ์1,390.861,466.921,618.581,329.76-16.37 %9.35 %
มีนาคม1,409.871,371.841,513.532,200.00-7.35 %-60.37 %
เมษายน1,409.871,371.841,649.411,305.39-16.99 %4.84 %
พฤษภาคม1,409.871,371.841,752.981,738.55-24.34 %-26.73 %
มิถุนายน1,428.891,371.841,313.891,579.428.05 %-15.13 %
กรกฎาคม1,428.891,371.841,702.411,733.25-19.14 %-26.34 %
สิงหาคม1,466.921,352.821,643.77994.85-12.06 %26.46 %
รวม 6 เดือน38,162.248,801.5210,406.709,369.2672.73 %-6.45 %
รวม 12 เดือน46,716.5517,013.5419,982.6818,920.7257.23 %-11.21 %