เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ส.ป.ก. พิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน917.36974.411,107.548,165.25829.59592.97-790.08 %14.86 %46.46 %
ตุลาคม879.33974.411,107.54588.26360.42248.5833.10 %63.01 %77.56 %
พฤศจิกายน955.40993.431,107.54716.50459.58438.8325.01 %53.74 %60.38 %
ธันวาคม1,012.44993.431,107.54190.01698.02368.0781.23 %29.74 %66.77 %
มกราคม1,012.441,012.441,107.54427.50695.111,680.2257.78 %31.34 %-51.71 %
กุมภาพันธ์1,050.481,069.491,107.54709.09373.361,223.7532.50 %65.09 %-10.49 %
มีนาคม1,050.481,050.481,107.54597.53314.781,979.1343.12 %70.03 %-78.70 %
เมษายน1,050.481,050.481,107.54455.95308.43454.0356.60 %70.64 %59.01 %
พฤษภาคม1,031.461,107.521,107.54915.69330.34716.2511.22 %70.17 %35.33 %
มิถุนายน1,031.461,107.521,107.54572.42602.731,582.6844.50 %45.58 %-42.90 %
กรกฎาคม1,012.441,107.521,107.54964.09475.71903.414.78 %57.05 %18.43 %
สิงหาคม1,012.441,107.521,107.54501.20531.25703.8650.50 %52.03 %36.45 %
รวม 6 เดือน5,827.456,017.616,645.2410,796.613,416.084,552.42-85.27 %43.23 %31.49 %
รวม 12 เดือน12,016.2112,548.6513,290.4814,803.495,979.3210,891.78-23.20 %52.35 %18.05 %