เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,355.021,393.051,374.031,064.951,119.10710.6321.41 %19.67 %48.28 %
ตุลาคม1,183.871,221.911,126.83587.10707.75556.3750.41 %42.08 %50.63 %
พฤศจิกายน1,221.911,393.051,374.03823.65759.29393.6232.59 %45.49 %71.35 %
ธันวาคม1,336.001,393.051,374.03698.25472.18530.6847.74 %66.10 %61.38 %
มกราคม1,355.021,393.051,374.03988.00955.25256.8927.09 %31.43 %81.30 %
กุมภาพันธ์1,469.111,393.051,374.031,246.03636.50320.4015.18 %54.31 %76.68 %
มีนาคม1,393.051,374.031,374.031,522.85580.15862.98-9.32 %57.78 %37.19 %
เมษายน1,393.051,393.051,374.031,283.48662.54411.837.87 %52.44 %70.03 %
พฤษภาคม1,374.031,393.051,374.031,213.56641.84246.8711.68 %53.93 %82.03 %
มิถุนายน1,355.021,393.051,374.031,210.811,102.75409.3210.64 %20.84 %70.21 %
กรกฎาคม1,355.021,393.051,374.031,076.351,168.50321.8020.57 %16.12 %76.58 %
สิงหาคม1,355.021,393.051,374.031,467.75869.07504.83-8.32 %37.61 %63.26 %
รวม 6 เดือน7,920.938,187.167,996.985,407.984,650.072,768.5931.73 %43.20 %65.38 %
รวม 12 เดือน16,146.1216,526.4416,241.1613,182.789,674.915,526.2218.35 %41.46 %65.97 %