เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ส.ป.ก. อุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,126.811,158.76742.64350.70338.20116.8568.88 %70.81 %84.27 %
ตุลาคม1,145.821,158.76742.64402.19684.95382.8764.90 %40.89 %48.45 %
พฤศจิกายน1,145.821,158.76742.64502.30589.95360.1456.16 %49.09 %51.51 %
ธันวาคม1,145.821,158.76742.64123.50417.05232.7889.22 %64.01 %68.66 %
มกราคม1,145.821,158.76742.64458.55151.05117.8059.98 %86.96 %84.14 %
กุมภาพันธ์1,164.841,158.76742.64366.7056.6793.1068.52 %95.11 %87.46 %
มีนาคม1,145.821,158.76742.64395.20119.70291.0765.51 %89.67 %60.81 %
เมษายน1,145.821,158.76742.64330.60287.85101.2771.15 %75.16 %86.36 %
พฤษภาคม1,145.821,158.76742.64421.80215.65151.3863.19 %81.39 %79.62 %
มิถุนายน1,145.821,158.76742.64389.50247.00205.5466.01 %78.68 %72.32 %
กรกฎาคม1,145.821,158.76742.64309.70129.20196.3672.97 %88.85 %73.56 %
สิงหาคม1,145.821,158.76742.64518.70258.41145.6954.73 %77.70 %80.38 %
รวม 6 เดือน6,874.936,952.564,455.842,203.942,237.871,303.5367.94 %67.81 %70.75 %
รวม 12 เดือน13,749.8513,905.128,911.684,569.443,495.682,394.8466.77 %74.86 %73.13 %