เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ส.ป.ก. สระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,447.911,105.621,278.39217.32676.4693.6884.99 %38.82 %92.67 %
ตุลาคม1,143.651,105.62936.10445.08242.59140.3861.08 %78.06 %85.00 %
พฤศจิกายน1,143.651,143.651,221.34539.21450.4453.7252.85 %60.61 %95.60 %
ธันวาคม1,143.651,162.671,259.37840.13354.9360.4526.54 %69.47 %95.20 %
มกราคม1,143.651,162.671,259.37863.46333.2859.7624.50 %71.34 %95.25 %
กุมภาพันธ์1,143.651,162.671,259.37374.74431.2942.4867.23 %62.91 %96.63 %
มีนาคม1,143.651,162.671,259.37341.36373.2968.9270.15 %67.89 %94.53 %
เมษายน1,143.651,162.671,259.37829.83328.5559.1627.44 %71.74 %95.30 %
พฤษภาคม1,143.651,162.671,259.37420.9533.1638.4663.19 %97.15 %96.95 %
มิถุนายน1,162.671,162.671,259.37578.96168.1338.4650.20 %85.54 %96.95 %
กรกฎาคม1,143.651,162.671,259.37964.74221.2971.5415.64 %80.97 %94.32 %
สิงหาคม1,143.651,162.671,259.37776.65318.0768.2532.09 %72.64 %94.58 %
รวม 6 เดือน7,166.166,842.907,213.943,279.942,488.99450.4854.23 %63.63 %93.76 %
รวม 12 เดือน14,047.0813,818.9214,770.167,192.453,931.48795.2548.80 %71.55 %94.62 %