เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,184.432,135.772,102.081,425.811,028.672.8534.73 %51.84 %99.86 %
ตุลาคม2,199.402,135.772,098.331,732.29595.901,171.6021.24 %72.10 %44.17 %
พฤศจิกายน2,199.402,135.772,098.332,897.41877.40640.40-31.74 %58.92 %69.48 %
ธันวาคม2,199.402,135.772,102.082,761.95705.40713.75-25.58 %66.97 %66.05 %
มกราคม2,158.232,135.772,102.081,594.061,223.80568.7026.14 %42.70 %72.95 %
กุมภาพันธ์2,158.232,135.772,102.081,725.80616.65808.1020.04 %71.13 %61.56 %
มีนาคม2,158.232,113.312,102.082,075.48568.60372.153.83 %73.09 %82.30 %
เมษายน2,158.232,113.312,135.771,185.73448.90294.0045.06 %78.76 %86.23 %
พฤษภาคม2,158.232,120.792,135.771,452.58466.05170.8532.70 %78.02 %92.00 %
มิถุนายน2,158.232,120.792,135.771,411.73594.30293.2534.59 %71.98 %86.27 %
กรกฎาคม2,158.232,120.792,135.77898.93551.55419.0058.35 %73.99 %80.38 %
สิงหาคม2,158.232,135.772,135.77828.43537.29889.5061.62 %74.84 %58.35 %
รวม 6 เดือน13,099.0912,814.6212,604.9812,137.335,047.823,905.407.34 %60.61 %69.02 %
รวม 12 เดือน26,048.4725,539.3825,385.9119,990.208,214.516,344.1523.26 %67.84 %75.01 %