เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,425.881,425.881,425.88866.63809.41766.7239.22 %43.23 %46.23 %
ตุลาคม1,425.881,425.881,425.88779.37668.77528.4045.34 %53.10 %62.94 %
พฤศจิกายน1,425.881,425.881,425.881,016.91575.54948.4428.68 %59.64 %33.48 %
ธันวาคม1,425.881,425.881,425.88741.19937.38916.3448.02 %34.26 %35.74 %
มกราคม1,425.881,425.881,425.88833.01869.40399.3741.58 %39.03 %71.99 %
กุมภาพันธ์1,425.881,425.881,425.88548.76455.87840.5861.51 %68.03 %41.05 %
มีนาคม1,425.881,425.881,425.88933.03387.30651.0834.56 %72.84 %54.34 %
เมษายน1,425.881,425.881,425.88747.75179.02375.1047.56 %87.45 %73.69 %
พฤษภาคม1,425.881,425.881,446.20573.75165.34307.4959.76 %88.40 %78.74 %
มิถุนายน1,425.881,425.881,446.20830.79594.79519.5541.73 %58.29 %64.07 %
กรกฎาคม1,425.881,410.641,446.20885.68899.17699.8737.89 %36.26 %51.61 %
สิงหาคม1,425.881,410.641,446.20683.96761.59860.5852.03 %46.01 %40.49 %
รวม 6 เดือน8,555.288,555.288,555.284,785.864,316.374,399.8544.06 %49.55 %48.57 %
รวม 12 เดือน17,110.5617,080.0817,191.849,440.837,303.567,813.5244.82 %57.24 %54.55 %