เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน5,315.406,512.196,512.19762.911,005.44633.7585.65 %84.56 %90.27 %
ตุลาคม5,111.076,512.196,512.19380.60321.14783.4592.55 %95.07 %87.97 %
พฤศจิกายน5,111.076,512.196,512.19762.88877.11762.8885.07 %86.53 %88.29 %
ธันวาคม4,384.246,512.196,512.19783.45959.90380.6082.13 %85.26 %94.16 %
มกราคม8,467.926,512.196,512.19947.04866.44779.0288.82 %86.70 %88.04 %
กุมภาพันธ์5,665.686,512.196,512.19779.02601.33369.4986.25 %90.77 %94.33 %
มีนาคม6,751.554,804.586,512.19369.49493.13947.0494.53 %89.74 %85.46 %
เมษายน7,349.954,804.584,979.72349.6638.81169.1095.24 %99.19 %96.60 %
พฤษภาคม5,928.394,804.584,979.72811.24191.61192.3486.32 %96.01 %96.14 %
มิถุนายน7,300.324,804.584,979.721,212.78580.13587.2583.39 %87.93 %88.21 %
กรกฎาคม6,512.194,804.584,979.72906.25868.94319.2086.08 %81.91 %93.59 %
สิงหาคม5,928.394,804.584,979.721,190.47575.0694.5579.92 %88.03 %98.10 %
รวม 6 เดือน34,055.3839,073.1439,073.144,415.904,631.363,709.1987.03 %88.15 %90.51 %
รวม 12 เดือน73,826.1767,900.6270,483.939,255.807,379.036,018.6887.46 %89.13 %91.46 %