เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน963.91958.83994.391,068.721,088.271,222.74-10.87 %-13.50 %-22.96 %
ตุลาคม953.75958.83994.391,006.691,003.351,277.20-5.55 %-4.64 %-28.44 %
พฤศจิกายน953.75958.83994.39943.04959.651,016.361.12 %-0.09 %-2.21 %
ธันวาคม953.75958.83994.39819.401,148.441,042.1614.09 %-19.77 %-4.80 %
มกราคม953.75974.07999.47848.35873.83626.2411.05 %10.29 %37.34 %
กุมภาพันธ์953.75968.99999.47851.01873.911,268.4110.77 %9.81 %-26.91 %
มีนาคม953.75948.67994.39985.87569.591,334.24-3.37 %39.96 %-34.18 %
เมษายน897.87933.43984.23576.2955.2989.6235.82 %94.08 %90.89 %
พฤษภาคม953.75933.431,045.19479.46231.88182.1349.73 %75.16 %82.57 %
มิถุนายน953.75938.511,040.111,060.21221.29864.85-11.16 %76.42 %16.85 %
กรกฎาคม958.83984.231,035.031,221.741,397.74213.45-27.42 %-42.01 %79.38 %
สิงหาคม958.83958.831,035.031,271.871,392.67511.63-32.65 %-45.25 %50.57 %
รวม 6 เดือน5,732.665,778.385,976.505,537.215,947.466,453.113.41 %-2.93 %-7.97 %
รวม 12 เดือน11,409.4411,475.4812,110.4811,132.659,815.929,649.022.43 %14.46 %20.33 %