เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,087.591,098.821,151.23396.25252.41246.5663.57 %77.03 %78.58 %
ตุลาคม1,091.341,106.311,095.08342.95218.51226.3868.58 %80.25 %79.33 %
พฤศจิกายน1,102.571,106.311,140.00247.95192.89312.3977.51 %82.56 %72.60 %
ธันวาคม1,211.121,117.541,162.46191.01267.79283.0584.23 %76.04 %75.65 %
มกราคม1,162.461,158.721,162.46238.69298.18207.1279.47 %74.27 %82.18 %
กุมภาพันธ์1,162.461,147.491,154.97196.65277.35259.6483.08 %75.83 %77.52 %
มีนาคม1,095.081,106.311,140.00286.45279.95496.7073.84 %74.70 %56.43 %
เมษายน1,106.311,095.081,140.00370.10140.71140.5366.55 %87.15 %87.67 %
พฤษภาคม1,136.261,095.081,158.72474.14246.13193.9458.27 %77.52 %83.26 %
มิถุนายน1,136.261,095.081,162.46223.64225.60245.7880.32 %79.40 %78.86 %
กรกฎาคม1,121.281,095.081,121.28318.97276.86467.3071.55 %74.72 %58.32 %
สิงหาคม1,102.571,095.081,106.31304.75632.89293.1172.36 %42.21 %73.51 %
รวม 6 เดือน6,817.546,735.196,866.201,613.491,507.121,535.1576.33 %77.62 %77.64 %
รวม 12 เดือน13,515.3013,316.9013,694.973,591.553,309.253,372.5373.43 %75.15 %75.37 %