เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน854.50911.55835.48226.32296.91148.1873.51 %67.43 %82.26 %
ตุลาคม873.52911.55835.48305.9333.74199.6564.98 %96.30 %76.10 %
พฤศจิกายน835.48911.55854.50330.30212.95465.7860.47 %76.64 %45.49 %
ธันวาคม835.48911.55949.58337.16207.69232.1259.64 %77.22 %75.56 %
มกราคม930.56854.50987.61363.17191.58209.2960.97 %77.58 %78.81 %
กุมภาพันธ์911.55854.50987.61644.58259.55250.9029.29 %69.63 %74.59 %
มีนาคม911.55797.45892.53401.33497.83328.5555.97 %37.57 %63.19 %
เมษายน835.48797.45892.53318.16172.74260.2261.92 %78.34 %70.84 %
พฤษภาคม835.48797.45892.53229.69398.68214.0372.51 %50.01 %76.02 %
มิถุนายน835.48968.60892.53435.58280.60137.1547.86 %71.03 %84.63 %
กรกฎาคม797.45968.60892.53416.45356.54159.1347.78 %63.19 %82.17 %
สิงหาคม778.44987.61949.58455.15364.59140.3641.53 %63.08 %85.22 %
รวม 6 เดือน5,241.095,355.205,450.262,207.461,202.421,505.9257.88 %77.55 %72.37 %
รวม 12 เดือน10,234.9710,672.3610,862.494,463.833,273.412,745.3756.39 %69.33 %74.73 %