เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ตำรวจภูธรภาค 6
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน11,492.7911,520.1011,520.108,313.608,312.609,310.0327.66 %27.84 %19.18 %
ตุลาคม11,492.7911,520.1011,793.218,313.609,310.039,310.0327.66 %19.18 %21.06 %
พฤศจิกายน11,492.7911,520.1011,520.107,780.269,310.039,310.0332.30 %19.18 %19.18 %
ธันวาคม11,492.7911,520.1011,520.108,559.059,310.039,310.0325.53 %19.18 %19.18 %
มกราคม11,492.7911,520.1012,066.328,313.609,310.039,310.0327.66 %19.18 %22.84 %
กุมภาพันธ์11,492.7911,520.1012,066.328,313.609,310.039,310.0327.66 %19.18 %22.84 %
มีนาคม11,492.7911,520.1012,066.328,313.609,310.039,310.0327.66 %19.18 %22.84 %
เมษายน11,492.7911,520.1012,066.328,312.609,310.039,310.0327.67 %19.18 %22.84 %
พฤษภาคม11,492.7911,520.1012,066.328,312.609,310.039,310.0327.67 %19.18 %22.84 %
มิถุนายน11,492.7911,793.2112,066.328,312.609,310.039,310.0327.67 %21.06 %22.84 %
กรกฎาคม11,383.5512,066.3212,066.328,312.609,310.039,310.0326.98 %22.84 %22.84 %
สิงหาคม11,520.1012,612.5512,612.558,312.609,310.039,310.0327.84 %26.18 %26.18 %
รวม 6 เดือน68,956.7469,120.6070,486.1549,593.7354,862.7455,860.1628.08 %20.63 %20.75 %
รวม 12 เดือน137,831.55140,152.98143,430.3099,470.35110,722.90111,720.3327.83 %21.00 %22.11 %