เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน841.30841.30689.17891.90929.23315.28-6.01 %-10.45 %54.25 %
ตุลาคม822.28841.30689.17161.5721.7094.7580.35 %97.42 %86.25 %
พฤศจิกายน803.27841.30689.17165.50417.43158.2779.40 %50.38 %77.03 %
ธันวาคม803.27841.30689.17144.64472.11315.2881.99 %43.88 %54.25 %
มกราคม803.27841.30727.20442.20535.89107.4244.95 %36.30 %85.23 %
กุมภาพันธ์803.27822.28765.24531.61624.78358.8633.82 %24.02 %53.10 %
มีนาคม803.27822.28765.24433.44556.85595.5046.04 %32.28 %22.18 %
เมษายน784.25822.28765.24413.78239.5147.24 %68.70 %
พฤษภาคม784.25822.28784.25584.20311.44243.4025.51 %62.13 %68.96 %
มิถุนายน784.25822.28803.27762.78587.19322.062.74 %28.59 %59.91 %
กรกฎาคม784.25803.27803.27633.15704.46509.6519.27 %12.30 %36.55 %
สิงหาคม784.25803.27803.27572.55580.7226.99 %27.71 %
รวม 6 เดือน4,876.665,028.784,249.122,337.413,001.141,349.8552.07 %40.32 %68.23 %
รวม 12 เดือน9,601.189,924.448,973.665,737.313,840.6940.24 %57.20 %