เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน872.58891.60891.60729.10470.42289.2016.44 %47.24 %67.56 %
ตุลาคม891.60891.60891.60239.85481.95329.9373.10 %45.95 %63.00 %
พฤศจิกายน891.60891.60891.60323.00549.55372.4063.77 %38.36 %58.23 %
ธันวาคม891.60891.60891.60170.50603.04444.9680.88 %32.36 %50.09 %
มกราคม891.60891.60891.60622.25641.38274.6030.21 %28.06 %69.20 %
กุมภาพันธ์891.60891.60891.60464.55503.50488.6147.90 %43.53 %45.20 %
มีนาคม891.60891.60891.60419.90427.50647.0152.90 %52.05 %27.43 %
เมษายน891.60891.60891.60523.45327.75261.7741.29 %63.24 %70.64 %
พฤษภาคม891.60891.60891.60582.35290.70192.7534.68 %67.40 %78.38 %
มิถุนายน891.60891.60891.60599.20280.06480.2532.79 %68.59 %46.14 %
กรกฎาคม891.60891.60872.58684.95278.35358.8023.18 %68.78 %58.88 %
สิงหาคม891.60891.60872.58617.50361.80717.5330.74 %59.42 %17.77 %
รวม 6 เดือน5,330.585,349.605,349.602,549.253,249.842,199.6952.18 %39.25 %58.88 %
รวม 12 เดือน10,680.1810,699.2010,661.165,976.605,216.004,857.8044.04 %51.25 %54.43 %