เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน436.14436.14436.14599.36392.28403.85-37.42 %10.06 %7.40 %
ตุลาคม455.16455.16474.17472.35282.36405.42-3.78 %37.96 %14.50 %
พฤศจิกายน455.16455.16455.16747.53340.37448.49-64.23 %25.22 %1.47 %
ธันวาคม436.14436.14455.16529.76362.72429.27-21.47 %16.83 %5.69 %
มกราคม417.12436.14417.12349.41440.62369.8316.23 %-1.03 %11.34 %
กุมภาพันธ์417.12417.12417.12549.98338.24319.71-31.85 %18.91 %23.35 %
มีนาคม417.12417.12417.12675.98211.67566.31-62.06 %49.25 %-35.77 %
เมษายน436.14417.12417.12428.95193.09306.441.65 %53.71 %26.53 %
พฤษภาคม417.12417.12417.12576.34397.53336.89-38.17 %4.70 %19.23 %
มิถุนายน417.12417.12417.12588.15453.82334.96-41.00 %-8.80 %19.70 %
กรกฎาคม417.12417.12417.12489.30552.42281.21-17.30 %-32.44 %32.58 %
สิงหาคม417.12417.12417.12359.14561.14576.9313.90 %-34.53 %-38.31 %
รวม 6 เดือน2,616.842,635.862,654.873,248.382,156.592,376.57-24.13 %18.18 %10.48 %
รวม 12 เดือน5,138.585,138.585,157.596,366.244,526.264,779.31-23.89 %11.92 %7.33 %