เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,031.461,031.461,031.46881.17847.84847.8414.57 %17.80 %17.80 %
ตุลาคม993.431,031.461,031.46945.25661.20527.254.85 %35.90 %48.88 %
พฤศจิกายน1,012.441,031.461,107.52656.45693.50571.8435.16 %32.77 %48.37 %
ธันวาคม1,069.491,088.511,183.59571.90715.95660.2546.53 %34.23 %44.22 %
มกราคม1,069.491,088.511,183.59617.50722.30527.2542.26 %33.64 %55.45 %
กุมภาพันธ์1,221.621,088.511,183.59758.10653.60712.5037.94 %39.95 %39.80 %
มีนาคม1,221.621,088.512,039.31643.15334.40380.0047.35 %69.28 %81.37 %
เมษายน1,240.641,088.512,039.31637.45372.40491.1548.62 %65.79 %75.92 %
พฤษภาคม1,221.621,088.512,039.31864.50521.03389.5029.23 %52.13 %80.90 %
มิถุนายน1,221.621,145.562,039.31734.35740.74557.6539.89 %35.34 %72.65 %
กรกฎาคม1,221.621,145.562,039.31866.91466.98465.5029.04 %59.24 %77.17 %
สิงหาคม1,221.621,145.562,039.31916.75682.02456.0024.96 %40.46 %77.64 %
รวม 6 เดือน6,397.936,359.916,721.214,430.374,294.393,846.9330.75 %32.48 %42.76 %
รวม 12 เดือน13,746.6713,062.1218,957.079,093.497,411.976,586.7333.85 %43.26 %65.25 %