เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน762.31800.35857.39323.95661.94208.9557.50 %17.29 %75.63 %
ตุลาคม838.38800.35857.390.95257.04195.7799.89 %67.88 %77.17 %
พฤศจิกายน838.38800.35857.39502.09527.73328.8040.11 %34.06 %61.65 %
ธันวาคม838.38819.36838.38313.33367.34370.4662.63 %55.17 %55.81 %
มกราคม857.39819.36838.38492.73462.02318.9742.53 %43.61 %61.95 %
กุมภาพันธ์857.39819.36838.38594.32650.25343.7530.68 %20.64 %59.00 %
มีนาคม857.39800.35952.47581.15517.17586.7432.22 %35.38 %38.40 %
เมษายน971.49800.35952.47491.36253.37423.0249.42 %68.34 %55.59 %
พฤษภาคม971.49800.35952.47439.01349.53298.4754.81 %56.33 %68.66 %
มิถุนายน971.49800.35952.47649.47342.45406.1233.15 %57.21 %57.36 %
กรกฎาคม971.49857.39952.47392.74566.90403.7559.57 %33.88 %57.61 %
สิงหาคม971.49857.39952.47601.45522.50445.3238.09 %39.06 %53.25 %
รวม 6 เดือน4,992.234,859.135,087.312,227.372,926.321,766.7155.38 %39.78 %65.27 %
รวม 12 เดือน10,707.079,775.3110,802.135,382.565,478.254,330.1249.73 %43.96 %59.91 %