เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน782.34782.34782.340.95394.20564.9899.88 %49.61 %27.78 %
ตุลาคม782.34782.34782.34483.23322.01257.1238.23 %58.84 %67.13 %
พฤศจิกายน782.34782.34782.34417.57447.94510.6346.63 %42.74 %34.73 %
ธันวาคม782.34782.34782.34303.07269.18512.1861.26 %65.59 %34.53 %
มกราคม782.34782.34782.34331.86482.11531.5557.58 %38.38 %32.06 %
กุมภาพันธ์782.34782.34782.34482.53431.26390.7438.32 %44.88 %50.05 %
มีนาคม782.34782.34782.34410.52289.69591.5047.53 %62.97 %24.39 %
เมษายน782.34782.34782.34484.47256.88652.3038.07 %67.17 %16.62 %
พฤษภาคม782.34782.34782.34428.19477.95307.3545.27 %38.91 %60.71 %
มิถุนายน782.34782.34782.34655.93342.10428.8116.16 %56.27 %45.19 %
กรกฎาคม782.34782.34782.34525.47430.62435.2932.83 %44.96 %44.36 %
สิงหาคม782.34782.34782.34314.51301.79385.5759.80 %61.43 %50.72 %
รวม 6 เดือน4,694.044,694.044,694.042,019.222,346.712,767.2156.98 %50.01 %41.05 %
รวม 12 เดือน9,388.089,388.089,388.084,838.314,445.725,568.0348.46 %52.65 %40.69 %