เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,205.941,072.831,091.85533.90522.50427.5055.73 %51.30 %60.85 %
ตุลาคม1,205.941,072.831,091.85617.50308.75346.7548.80 %71.22 %68.24 %
พฤศจิกายน1,282.011,072.831,091.85332.50451.25436.0574.06 %57.94 %60.06 %
ธันวาคม1,282.011,072.831,091.85346.75380.00269.8072.95 %64.58 %75.29 %
มกราคม1,282.011,072.831,091.85408.50362.90293.5568.14 %66.17 %73.11 %
กุมภาพันธ์1,282.011,072.831,091.85418.00323.00343.7067.39 %69.89 %68.52 %
มีนาคม1,282.011,072.831,148.90358.15375.25366.7072.06 %65.02 %68.08 %
เมษายน1,282.011,072.831,148.90446.50247.00316.3565.17 %76.98 %72.46 %
พฤษภาคม1,282.011,072.831,148.90532.00418.00191.9058.50 %61.04 %83.30 %
มิถุนายน1,282.011,072.831,148.90436.05418.00294.5065.99 %61.04 %74.37 %
กรกฎาคม1,282.011,072.831,148.90715.35536.75893.0044.20 %49.97 %22.27 %
สิงหาคม1,282.011,072.831,148.90419.90332.50877.8067.25 %69.01 %23.60 %
รวม 6 เดือน7,539.926,436.986,551.102,657.152,348.402,117.3564.76 %63.52 %67.68 %
รวม 12 เดือน15,231.9812,873.9613,444.505,565.104,675.905,057.6063.46 %63.68 %62.38 %