เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน987.61968.601,025.64647.04411.94416.5634.48 %57.47 %59.39 %
ตุลาคม892.53968.601,025.64428.13598.03454.0652.03 %38.26 %55.73 %
พฤศจิกายน987.61968.601,025.64421.27460.99565.4557.34 %52.41 %44.87 %
ธันวาคม987.61968.601,025.64493.68410.55511.8950.01 %57.61 %50.09 %
มกราคม930.56968.601,025.64554.01470.08216.6540.46 %51.47 %78.88 %
กุมภาพันธ์930.56968.601,025.64385.30342.70411.1558.59 %64.62 %59.91 %
มีนาคม930.56968.601,025.64443.01315.32527.5152.39 %67.45 %48.57 %
เมษายน930.56968.601,025.64431.33321.50306.1153.65 %66.81 %70.15 %
พฤษภาคม930.561,025.641,025.64529.79467.01418.8543.07 %54.47 %59.16 %
มิถุนายน930.561,025.641,025.64448.36542.15516.8051.82 %47.14 %49.61 %
กรกฎาคม930.561,025.641,044.66452.48684.93446.2051.37 %33.22 %57.29 %
สิงหาคม968.601,025.641,044.66486.68667.03414.7049.75 %34.96 %60.30 %
รวม 6 เดือน5,716.485,811.606,153.842,929.422,694.292,575.7548.75 %53.64 %58.14 %
รวม 12 เดือน11,337.8811,851.3612,345.725,721.075,692.245,205.9149.54 %51.97 %57.83 %