เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ด่านศุลกากรอรัญประเทศ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,660.271,660.271,967.50
ตุลาคม1,660.271,660.271,326.12886.94382.1720.13 %76.98 %
พฤศจิกายน1,660.271,660.271,229.251,082.241,195.3625.96 %28.00 %
ธันวาคม1,660.271,660.27888.231,336.90972.6946.50 %41.41 %
มกราคม1,660.271,660.271,343.001,263.201,541.0219.11 %7.18 %
กุมภาพันธ์1,660.271,660.271,006.964,314.621,193.1939.35 %28.13 %
มีนาคม1,660.271,660.271,045.72961.211,354.6837.02 %18.41 %
เมษายน1,660.271,660.271,137.57885.40776.5831.48 %53.23 %
พฤษภาคม1,660.271,660.271,182.201,214.191,306.7928.79 %21.29 %
มิถุนายน1,660.271,660.271,112.77768.89901.0632.98 %45.73 %
กรกฎาคม1,660.271,660.271,248.481,311.0724.80 %21.03 %
สิงหาคม1,660.271,660.272,063.47910.42-24.29 %45.16 %
รวม 6 เดือน9,961.629,961.6210,851.39
รวม 12 เดือน19,923.2419,923.24