เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน797.45778.44797.451,452.46205.95237.39-82.14 %73.54 %70.23 %
ตุลาคม778.44778.44797.45384.37566.84498.4550.62 %27.18 %37.50 %
พฤศจิกายน759.42778.44797.45560.77314.79240.6826.16 %59.56 %69.82 %
ธันวาคม759.42778.44797.45445.99505.20410.0541.27 %35.10 %48.58 %
มกราคม759.42797.45797.45361.90520.86273.0852.34 %34.68 %65.76 %
กุมภาพันธ์759.42797.45778.44408.28450.81333.3746.24 %43.47 %57.18 %
มีนาคม797.45778.44778.44469.06382.67319.8441.18 %50.84 %58.91 %
เมษายน778.44778.44759.42329.86206.82266.9057.63 %73.43 %64.85 %
พฤษภาคม797.45778.44778.44330.43231.77190.8858.56 %70.23 %75.48 %
มิถุนายน797.45778.44778.44233.22288.19414.2970.75 %62.98 %46.78 %
กรกฎาคม1,556.67778.44740.40462.32441.77335.0370.30 %43.25 %54.75 %
สิงหาคม1,534.66778.44759.42145.12534.68209.4090.54 %31.31 %72.43 %
รวม 6 เดือน4,613.574,708.664,765.693,613.772,564.451,993.0121.67 %45.54 %58.18 %
รวม 12 เดือน10,875.699,379.309,360.255,583.794,650.353,729.3448.66 %50.42 %60.16 %