เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน687.50706.52706.52504.45575.70660.2526.63 %18.52 %6.55 %
ตุลาคม687.50706.52706.52915.25391.40430.35-33.13 %44.60 %39.09 %
พฤศจิกายน687.50706.52706.52659.50438.90726.754.07 %37.88 %-2.86 %
ธันวาคม687.50706.52706.52603.25470.25518.7012.25 %33.44 %26.58 %
มกราคม687.50706.52706.52857.85534.85480.70-24.78 %24.30 %31.96 %
กุมภาพันธ์763.56706.52706.52623.20589.95643.1518.38 %16.50 %8.97 %
มีนาคม763.56706.52564.30506.35698.2526.10 %1.17 %
เมษายน763.56744.55314.45458.85430.3558.82 %42.20 %
พฤษภาคม763.56744.55518.70316.35374.3032.07 %49.73 %
มิถุนายน801.60744.55777.05445.55638.403.06 %14.26 %
กรกฎาคม801.60744.55590.90445.55447.4526.28 %39.90 %
สิงหาคม801.60744.55703.00554.80459.8012.30 %38.24 %
รวม 6 เดือน4,201.064,239.124,239.124,163.503,001.053,459.900.89 %29.21 %18.38 %
รวม 12 เดือน8,896.548,668.397,631.905,728.506,508.4514.21 %24.92 %