เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,275.771,218.721,218.70845.0595.00593.2233.76 %92.20 %51.32 %
ตุลาคม1,275.771,218.721,218.70357.14358.49423.3072.01 %70.58 %65.27 %
พฤศจิกายน1,275.771,218.721,218.70281.20215.49454.2577.96 %82.32 %62.73 %
ธันวาคม1,275.771,218.721,218.70416.29259.82584.8167.37 %78.68 %52.01 %
มกราคม1,275.771,218.721,218.70423.70348.09471.8066.79 %71.44 %61.29 %
กุมภาพันธ์1,275.771,218.721,218.70351.39569.24332.1072.46 %53.29 %72.75 %
มีนาคม1,275.771,218.721,218.70369.24302.88557.8371.06 %75.15 %54.23 %
เมษายน1,275.771,218.721,218.70195.04970.84348.9584.71 %20.34 %71.37 %
พฤษภาคม1,275.771,218.721,218.70319.381,194.19509.8674.97 %2.01 %58.16 %
มิถุนายน1,275.771,218.721,218.70520.721,295.00608.5059.18 %-6.26 %50.07 %
กรกฎาคม1,275.771,218.721,218.70407.381,235.00570.0068.07 %-1.34 %53.23 %
สิงหาคม1,275.771,218.721,218.70106.54970.84305.4491.65 %20.34 %74.94 %
รวม 6 เดือน7,654.627,312.327,312.202,674.771,846.132,859.4865.06 %74.75 %60.89 %
รวม 12 เดือน15,309.2414,624.6414,624.404,593.087,814.885,760.0870.00 %46.56 %60.61 %