เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,120.721,215.801,215.80444.96467.98437.7960.30 %61.51 %63.99 %
ตุลาคม1,120.721,215.801,215.80444.60477.01694.3860.33 %60.77 %42.89 %
พฤศจิกายน1,120.721,215.801,215.80487.35475.18663.1056.51 %60.92 %45.46 %
ธันวาคม1,120.721,215.801,215.80525.35193.93678.8553.12 %84.05 %44.16 %
มกราคม1,120.721,215.801,215.80507.63484.15707.3654.70 %60.18 %41.82 %
กุมภาพันธ์1,120.721,215.801,310.88487.35521.770.9556.51 %57.08 %99.93 %
มีนาคม1,120.721,234.821,310.88487.35568.61970.1856.51 %53.95 %25.99 %
เมษายน1,120.721,234.821,215.80466.83792.120.9558.35 %35.85 %99.92 %
พฤษภาคม1,120.721,234.821,310.88358.60652.280.9568.00 %47.18 %99.93 %
มิถุนายน1,120.721,234.821,310.88480.34554.48128.8157.14 %55.10 %90.17 %
กรกฎาคม1,120.721,291.871,310.88425.06546.7062.07 %57.68 %
สิงหาคม1,120.721,310.88362.31426.3267.67 %
รวม 6 เดือน6,724.327,294.807,389.882,897.242,620.023,182.4356.91 %64.08 %56.94 %
รวม 12 เดือน13,448.6415,160.085,477.736,160.5359.27 %