เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน497.11535.14535.14236.71199.03166.0452.38 %62.81 %68.97 %
ตุลาคม478.09535.14535.14219.45151.56196.1154.10 %71.68 %63.35 %
พฤศจิกายน459.07535.14535.14163.39122.09225.8764.41 %77.18 %57.79 %
ธันวาคม459.07535.14535.14208.1736.86174.1154.65 %93.11 %67.47 %
มกราคม497.11535.14535.14293.41176.18156.7140.98 %67.08 %70.72 %
กุมภาพันธ์497.11535.14535.14131.49151.71172.6073.55 %71.65 %67.75 %
มีนาคม497.11535.14362.47132.240.95282.5273.40 %99.82 %22.06 %
เมษายน497.11535.14362.47234.91121.6283.2152.75 %77.27 %77.04 %
พฤษภาคม516.12573.17362.47129.30154.6695.0074.95 %73.02 %73.79 %
มิถุนายน516.12573.17362.47164.23125.25196.8168.18 %78.15 %45.70 %
กรกฎาคม516.12573.17362.47232.34172.16184.2654.98 %69.96 %49.16 %
สิงหาคม535.14573.17132.86166.04196.8675.17 %71.03 %
รวม 6 เดือน2,887.563,210.843,210.841,252.62837.431,091.4456.62 %73.92 %66.01 %
รวม 12 เดือน5,965.286,573.802,278.491,578.112,130.1061.80 %75.99 %