เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน629.76422.33555.44232.82227.86211.0563.03 %46.05 %62.00 %
ตุลาคม637.45422.33555.4463.44286.71269.8790.05 %32.11 %51.41 %
พฤศจิกายน637.45422.33536.42140.73101.91107.6177.92 %75.87 %79.94 %
ธันวาคม637.45403.31555.44107.07269.51175.7583.20 %33.18 %68.36 %
มกราคม637.45403.31555.44172.03171.6839.3173.01 %57.43 %92.92 %
กุมภาพันธ์637.45384.29422.33140.31185.3599.9277.99 %51.77 %76.34 %
มีนาคม637.45422.33422.33109.43115.400.9582.83 %72.68 %99.78 %
เมษายน637.45422.33422.33189.1548.1936.5370.33 %88.59 %91.35 %
พฤษภาคม637.45498.39422.33261.71214.1245.2258.94 %57.04 %89.29 %
มิถุนายน607.64498.39422.33106.87165.31123.7282.41 %66.83 %70.71 %
กรกฎาคม422.33517.41422.33141.70115.7781.1166.45 %77.63 %80.79 %
สิงหาคม422.33517.41422.33259.89100.10237.7238.46 %80.65 %43.71 %
รวม 6 เดือน3,817.012,457.903,180.51856.401,243.02903.5177.56 %49.43 %71.59 %
รวม 12 เดือน7,181.665,334.165,714.491,925.142,001.911,428.7573.19 %62.47 %75.00 %