เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,639.991,639.991,639.992,079.652,174.761,079.57-26.81 %-32.61 %34.17 %
ตุลาคม1,487.861,620.971,620.971,456.591,534.85751.862.10 %5.31 %53.62 %
พฤศจิกายน1,620.971,601.961,582.942,176.382,017.024,528.00-34.26 %-25.91 %-186.05 %
ธันวาคม1,601.961,582.941,582.941,907.261,855.891,917.69-19.06 %-17.24 %-21.15 %
มกราคม1,601.961,544.911,544.912,047.452,161.431,882.60-27.81 %-39.91 %-21.86 %
กุมภาพันธ์1,620.971,659.001,659.002,070.351,875.441,086.56-27.72 %-13.05 %34.50 %
มีนาคม1,544.911,601.961,601.962,024.782,095.162,177.32-31.06 %-30.79 %-35.92 %
เมษายน1,544.911,639.991,639.991,765.311,515.822,177.32-14.27 %7.57 %-32.76 %
พฤษภาคม1,544.911,601.961,601.962,342.741,689.741,632.12-51.64 %-5.48 %-1.88 %
มิถุนายน1,697.041,639.991,639.992,338.712,496.432,303.85-37.81 %-52.22 %-40.48 %
กรกฎาคม1,468.841,639.991,639.991,897.702,370.561,924.14-29.20 %-44.55 %-17.33 %
สิงหาคม1,659.001,639.991,639.992,465.722,383.771,793.46-48.63 %-45.35 %-9.36 %
รวม 6 เดือน9,573.719,649.779,630.7511,737.6811,619.3911,246.28-22.60 %-20.41 %-16.77 %
รวม 12 เดือน19,033.3219,413.6519,394.6324,572.6424,170.8723,254.49-29.10 %-24.50 %-19.90 %