เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน496.48515.50515.50480.17446.69295.033.29 %13.35 %42.77 %
ตุลาคม534.51515.50515.50389.56259.23249.3727.12 %49.71 %51.62 %
พฤศจิกายน534.51515.50515.50352.09321.94195.9134.13 %37.55 %62.00 %
ธันวาคม534.51572.55515.50379.67361.16312.7528.97 %36.92 %39.33 %
มกราคม534.51572.55515.50394.66501.0478.6126.16 %12.49 %84.75 %
กุมภาพันธ์534.51553.53515.50408.65422.94358.2923.55 %23.59 %30.50 %
มีนาคม534.51477.47515.50474.52386.02574.9611.22 %19.15 %-11.53 %
เมษายน534.51477.47515.50381.2696.95101.3728.67 %79.70 %80.34 %
พฤษภาคม534.51477.47515.50371.33182.13217.0230.53 %61.85 %57.90 %
มิถุนายน534.51477.47515.50350.43184.89341.4034.44 %61.28 %33.77 %
กรกฎาคม534.51477.47515.50485.19242.05144.409.23 %49.31 %71.99 %
สิงหาคม534.51477.41515.50376.67430.62191.9029.53 %9.80 %62.77 %
รวม 6 เดือน3,169.033,245.133,093.002,404.792,312.991,489.9724.12 %28.72 %51.83 %
รวม 12 เดือน6,376.096,109.896,186.004,844.183,835.653,061.0124.03 %37.22 %50.52 %