เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน740.38721.37721.37355.8065.24216.7651.94 %90.96 %69.95 %
ตุลาคม740.38721.37721.37378.19241.14305.6448.92 %66.57 %57.63 %
พฤศจิกายน740.38721.37721.37332.34212.72310.0855.11 %70.51 %57.02 %
ธันวาคม740.38721.37721.37426.27392.59183.4142.42 %45.58 %74.58 %
มกราคม702.35721.37721.37275.14205.0388.2460.83 %71.58 %87.77 %
กุมภาพันธ์702.35721.37702.35325.01350.25269.8753.72 %51.45 %61.58 %
มีนาคม721.37721.37702.35368.39212.11364.6048.93 %70.60 %48.09 %
เมษายน721.37721.37702.35344.0261.79200.7452.31 %91.43 %71.42 %
พฤษภาคม702.35721.37702.35380.1572.84193.1145.87 %89.90 %72.51 %
มิถุนายน702.35721.37721.37298.55187.70315.8657.49 %73.98 %56.21 %
กรกฎาคม702.35721.37721.37470.50367.85231.1133.01 %49.01 %67.96 %
สิงหาคม702.35721.37721.37219.08496.12229.5368.81 %31.23 %68.18 %
รวม 6 เดือน4,366.224,328.224,309.202,092.751,466.961,374.0052.07 %66.11 %68.11 %
รวม 12 เดือน8,618.368,656.448,580.364,173.442,865.362,908.9451.57 %66.90 %66.10 %