เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,310.8811,579.5411,389.38413.28568.39325.0668.47 %95.09 %97.15 %
ตุลาคม1,310.8813,576.2211,389.38131.664,903.28352.9289.96 %63.88 %96.90 %
พฤศจิกายน1,329.8913,519.1711,389.3894.08142.60154.6592.93 %98.95 %98.64 %
ธันวาคม1,329.8913,481.1410,286.45225.89331.04531.6883.01 %97.54 %94.83 %
มกราคม1,367.9213,557.2011,389.38484.81147.5493.3664.56 %98.91 %99.18 %
กุมภาพันธ์1,443.9913,633.2710,286.45249.54187.2498.3582.72 %98.63 %99.04 %
มีนาคม1,443.9913,633.2712,492.31397.8073.75215.6772.45 %99.46 %98.27 %
เมษายน1,367.9213,633.2712,492.31258.1385.19106.5081.13 %99.38 %99.15 %
พฤษภาคม1,367.9213,595.2312,492.31174.370.9550.3787.25 %99.99 %99.60 %
มิถุนายน1,367.9213,576.2212,492.31256.54280.10199.5581.25 %97.94 %98.40 %
กรกฎาคม1,367.9213,481.1412,492.31330.95152.78338.7075.81 %98.87 %97.29 %
สิงหาคม1,367.9213,481.1412,492.31302.21334.39297.8177.91 %97.52 %97.62 %
รวม 6 เดือน8,093.4579,346.5466,130.421,599.266,280.091,556.0180.24 %92.09 %97.65 %
รวม 12 เดือน16,377.04160,746.81141,084.283,319.277,207.242,764.6079.73 %95.52 %98.04 %