เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน342.29247.21689.1989.92212.06167.9873.73 %14.22 %75.63 %
ตุลาคม342.29247.21689.19145.692.85229.3257.44 %98.85 %66.73 %
พฤศจิกายน532.45247.21689.19239.60121.26154.4255.00 %50.95 %77.59 %
ธันวาคม532.45285.24689.19205.1268.49333.4461.48 %75.99 %51.62 %
มกราคม532.45323.27689.1932.23263.5962.5493.95 %18.46 %90.93 %
กุมภาพันธ์304.26323.27689.1993.5688.20124.7269.25 %72.72 %81.90 %
มีนาคม266.22247.21689.19161.16173.37240.1739.46 %29.87 %65.15 %
เมษายน228.19247.21689.19136.2119.5259.2940.31 %92.10 %91.40 %
พฤษภาคม228.19285.24689.19102.65172.11100.0755.02 %39.66 %85.48 %
มิถุนายน228.19285.24689.19170.87178.18137.9125.12 %37.53 %79.99 %
กรกฎาคม228.19285.24689.19223.12124.28118.222.22 %56.43 %82.85 %
สิงหาคม228.19247.21689.19184.17115.81178.3519.29 %53.15 %74.12 %
รวม 6 เดือน2,586.191,673.414,135.14806.12756.441,072.4268.83 %54.80 %74.07 %
รวม 12 เดือน3,993.363,270.768,270.281,784.291,539.711,906.4355.32 %52.92 %76.95 %