เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 8
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,429.032,429.032,429.0398.50707.800.9595.94 %70.86 %99.96 %
ตุลาคม2,429.032,429.032,429.03858.70707.80757.1564.65 %70.86 %68.83 %
พฤศจิกายน2,429.032,429.032,429.031,583.68924.55625.2534.80 %61.94 %74.26 %
ธันวาคม2,429.032,429.032,429.03893.90829.801,508.1063.20 %65.84 %37.91 %
มกราคม2,429.032,429.032,429.03896.901,081.30672.4563.08 %55.48 %72.32 %
กุมภาพันธ์2,429.032,429.032,429.03852.50734.85974.2064.90 %69.75 %59.89 %
มีนาคม2,429.032,429.032,429.031,110.451,056.451,422.5554.28 %56.51 %41.44 %
เมษายน2,429.032,429.032,429.03723.05690.56837.3070.23 %71.57 %65.53 %
พฤษภาคม2,429.032,429.032,429.031,216.65459.75347.6549.91 %81.07 %85.69 %
มิถุนายน2,543.122,429.032,429.03873.45436.95510.4065.65 %82.01 %78.99 %
กรกฎาคม2,543.122,429.032,429.031,338.601,030.15396.5547.36 %57.59 %83.67 %
สิงหาคม2,543.122,429.032,429.031,266.95773.80358.9550.18 %68.14 %85.22 %
รวม 6 เดือน14,574.1814,574.1814,574.185,184.184,986.104,538.1064.43 %65.79 %68.86 %
รวม 12 เดือน29,490.6329,148.3629,148.3611,713.339,433.768,411.5060.28 %67.64 %71.14 %