เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,687.731,687.731,687.73237.30125.15211.2085.94 %92.58 %87.49 %
ตุลาคม1,763.521,687.731,706.75363.75215.40215.6579.37 %87.24 %87.36 %
พฤศจิกายน1,687.731,687.731,706.75334.8550.40237.7080.16 %97.01 %86.07 %
ธันวาคม1,687.731,725.761,725.7668.40176.17198.5095.95 %89.79 %88.50 %
มกราคม1,763.791,725.761,725.76186.35168.72172.0089.43 %90.22 %90.03 %
กุมภาพันธ์1,687.731,725.761,725.76165.28108.20119.7090.21 %93.73 %93.06 %
มีนาคม1,763.791,687.731,725.76304.60331.40322.0582.73 %80.36 %81.34 %
เมษายน1,649.701,725.761,725.76153.70143.5590.68 %91.68 %
พฤษภาคม1,763.791,725.761,706.75184.25145.35147.3089.55 %91.58 %91.37 %
มิถุนายน1,687.731,725.761,706.7585.20161.45258.9594.95 %90.64 %84.83 %
กรกฎาคม1,649.701,725.761,706.75215.00123.60197.1086.97 %92.84 %88.45 %
สิงหาคม1,763.791,725.761,706.75294.35295.6038.0083.31 %82.87 %97.77 %
รวม 6 เดือน10,278.2310,240.4710,278.511,355.93844.041,154.7586.81 %91.76 %88.77 %
รวม 12 เดือน20,556.7320,557.0020,557.032,593.032,261.7087.39 %89.00 %