เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานปศุสัตว์ 6
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,337.242,318.222,318.221,372.751,025.5541.27 %55.76 %
ตุลาคม2,356.252,319.492,299.212,261.001,162.221,149.824.04 %49.89 %49.99 %
พฤศจิกายน2,356.251,526.172,299.212,231.551,199.571,321.635.29 %21.40 %42.52 %
ธันวาคม2,356.252,319.492,299.212,046.301,422.171,046.9713.15 %38.69 %54.46 %
มกราคม2,356.252,319.492,337.241,282.851,773.92925.7245.56 %23.52 %60.39 %
กุมภาพันธ์2,413.302,319.492,337.241,413.791,389.741,817.0641.42 %40.08 %22.26 %
มีนาคม2,413.302,319.492,280.191,526.821,761.701,994.1536.73 %24.05 %12.54 %
เมษายน2,414.572,319.492,223.141,517.67271.80332.9437.15 %88.28 %85.02 %
พฤษภาคม2,395.552,319.492,223.141,468.681,225.98218.6338.69 %47.14 %90.17 %
มิถุนายน2,376.532,319.492,223.141,397.521,484.22763.4541.20 %36.01 %65.66 %
กรกฎาคม2,376.532,281.452,223.141,711.791,655.17386.4927.97 %27.45 %82.62 %
สิงหาคม2,376.532,281.452,223.141,154.621,455.12371.0151.42 %36.22 %83.31 %
รวม 6 เดือน14,175.5413,122.3513,890.3310,608.247,286.7625.17 %47.54 %
รวม 12 เดือน28,528.5526,963.2127,286.2219,385.3411,353.4232.05 %58.39 %