เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,950.741,910.771,959.15767.211,209.800.9560.67 %36.69 %99.95 %
ตุลาคม1,920.02967.371,811.51736.60878.90649.9061.64 %9.15 %64.12 %
พฤศจิกายน1,844.66961.611,874.58904.75767.39668.8050.95 %20.20 %64.32 %
ธันวาคม1,787.58963.651,809.19913.90783.15649.9048.88 %18.73 %64.08 %
มกราคม1,746.122,013.861,425.961,550.001,023.15718.1511.23 %49.19 %49.64 %
กุมภาพันธ์2,156.331,974.721,425.961,295.551,008.60955.8039.92 %48.92 %32.97 %
มีนาคม1,886.911,866.642,058.93984.15925.701,789.4547.84 %50.41 %13.09 %
เมษายน1,832.601,758.901,717.57666.10167.85392.0563.65 %90.46 %77.17 %
พฤษภาคม1,758.701,767.341,639.98404.00539.00343.6577.03 %69.50 %79.05 %
มิถุนายน1,860.131,866.621,954.941,416.80887.00785.2523.83 %52.48 %59.83 %
กรกฎาคม1,741.95969.551,718.551,835.451,607.10498.30-5.37 %-65.76 %71.00 %
สิงหาคม1,987.042,152.921,960.281,329.701,829.40800.1533.08 %15.03 %59.18 %
รวม 6 เดือน11,405.458,791.9810,306.356,168.015,670.993,643.5045.92 %35.50 %64.65 %
รวม 12 เดือน22,472.7819,173.9521,356.6012,804.2111,627.048,252.3543.02 %39.36 %61.36 %