เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานคลังเขต ๖
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน689.19689.19727.2272.150.952.8589.53 %99.86 %99.61 %
ตุลาคม708.20670.17727.222.8549.8278.9899.60 %92.57 %89.14 %
พฤศจิกายน708.20689.19727.22112.51108.412.8584.11 %84.27 %99.61 %
ธันวาคม708.20708.20727.2264.0442.9952.7290.96 %93.93 %92.75 %
มกราคม727.22727.22727.222.850.9552.0099.61 %99.87 %92.85 %
กุมภาพันธ์727.22727.22727.2238.2786.93109.3494.74 %88.05 %84.97 %
มีนาคม727.22727.22727.2236.1751.7346.3095.03 %92.89 %93.63 %
เมษายน727.22727.22708.2034.270.9551.6395.29 %99.87 %92.71 %
พฤษภาคม727.22746.24708.2099.920.9548.9786.26 %99.87 %93.08 %
มิถุนายน727.22746.24708.20284.1559.0073.7360.93 %92.09 %89.59 %
กรกฎาคม727.22746.24708.2059.1447.4556.1491.87 %93.64 %92.07 %
สิงหาคม727.22727.20708.2071.9135.8048.9790.11 %95.08 %93.08 %
รวม 6 เดือน4,268.234,211.194,363.32292.67290.05298.7593.14 %93.11 %93.15 %
รวม 12 เดือน8,631.558,631.558,631.54878.23485.93624.5089.83 %94.37 %92.76 %