เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน532.47532.47551.49109.50152.8185.5679.44 %71.30 %84.49 %
ตุลาคม532.47532.47551.49147.26223.8986.7172.34 %57.95 %84.28 %
พฤศจิกายน532.47532.47551.4950.49102.0574.8890.52 %80.83 %86.42 %
ธันวาคม532.47532.47551.49197.1183.26171.0062.98 %84.36 %68.99 %
มกราคม532.47551.49551.4994.4193.51103.8182.27 %83.04 %81.18 %
กุมภาพันธ์532.47532.47551.49158.7374.44140.3470.19 %86.02 %74.55 %
มีนาคม532.47532.47551.49175.4743.22175.4767.05 %91.88 %68.18 %
เมษายน532.47532.47551.49127.4838.0791.5476.06 %92.85 %83.40 %
พฤษภาคม532.47532.47551.4984.3041.7884.17 %92.42 %
มิถุนายน532.47551.49551.49105.9977.8789.0480.09 %85.88 %83.85 %
กรกฎาคม532.47551.49551.49174.7477.8787.2367.18 %85.88 %84.18 %
สิงหาคม532.47551.49551.49176.1864.0290.4366.91 %88.39 %83.60 %
รวม 6 เดือน3,194.823,213.843,308.94757.49729.95662.2976.29 %77.29 %79.98 %
รวม 12 เดือน6,389.646,465.726,617.881,601.661,237.7974.93 %81.30 %