เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานคลังเขต 8
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน766.93747.91766.93104.5077.4245.4986.37 %89.65 %94.07 %
ตุลาคม766.93747.91766.9347.1243.780.9593.86 %94.15 %99.88 %
พฤศจิกายน747.91747.91766.9347.1245.7855.0093.70 %93.88 %92.83 %
ธันวาคม747.91747.91766.9351.300.9560.3993.14 %99.87 %92.13 %
มกราคม747.91747.91766.9352.0760.3993.04 %92.13 %
กุมภาพันธ์836.45747.91766.930.9548.5499.89 %93.67 %
มีนาคม766.93747.91766.9352.100.9593.21 %99.88 %
เมษายน766.93747.91652.8352.520.9547.6193.15 %99.87 %92.71 %
พฤษภาคม766.93747.91652.8375.610.950.9590.14 %99.87 %99.85 %
มิถุนายน766.93747.91766.9358.239,294.800.9592.41 %-1,142.77 %99.88 %
กรกฎาคม766.93747.91452.30102.790.9559.3386.60 %99.87 %86.88 %
สิงหาคม766.93747.91452.300.9556.9099.88 %92.39 %
รวม 6 เดือน4,614.044,487.464,601.58303.06270.7693.43 %94.12 %
รวม 12 เดือน9,215.628,974.928,345.70645.2593.00 %