เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,468.841,449.831,449.83171.89196.19498.8988.30 %86.47 %65.59 %
ตุลาคม1,449.831,449.831,430.81251.1899.7366.1182.68 %93.12 %95.38 %
พฤศจิกายน1,373.761,449.831,430.81174.94147.502.8587.27 %89.83 %99.80 %
ธันวาคม1,373.761,449.831,449.83129.62177.7299.1490.56 %87.74 %93.16 %
มกราคม1,373.761,449.831,449.83226.11169.7759.7783.54 %88.29 %95.88 %
กุมภาพันธ์1,411.801,449.831,449.83140.37202.4434.8290.06 %86.04 %97.60 %
มีนาคม1,468.841,449.831,449.83158.78165.8792.9789.19 %88.56 %93.59 %
เมษายน1,468.841,449.831,449.83146.98294.84110.3089.99 %79.66 %92.39 %
พฤษภาคม1,468.841,449.831,449.83176.83108.20103.7687.96 %92.54 %92.84 %
มิถุนายน1,449.831,449.831,430.81190.98117.34111.3086.83 %91.91 %92.22 %
กรกฎาคม1,449.831,430.811,449.83222.19134.58177.7084.67 %90.59 %87.74 %
สิงหาคม1,449.811,430.811,449.83222.68151.93169.4284.64 %89.38 %88.31 %
รวม 6 เดือน8,451.758,698.988,660.941,094.10993.37761.5887.05 %88.58 %91.21 %
รวม 12 เดือน17,207.7417,359.9217,340.902,212.551,966.141,527.0387.14 %88.67 %91.19 %