เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,038.151,152.241,038.15482.60418.00548.0653.51 %63.72 %47.21 %
ตุลาคม1,038.151,057.161,057.16342.00371.45205.2067.06 %64.86 %80.59 %
พฤศจิกายน1,019.131,057.161,038.15462.65505.40374.3054.60 %52.19 %63.95 %
ธันวาคม962.081,038.151,057.16245.10300.20318.2574.52 %71.08 %69.90 %
มกราคม943.071,057.161,057.16560.50581.40178.6040.57 %45.00 %83.11 %
กุมภาพันธ์962.081,057.161,000.12567.15427.50339.1541.05 %59.56 %66.09 %
มีนาคม943.071,057.161,057.16596.60570.95392.6936.74 %45.99 %62.85 %
เมษายน943.071,057.161,038.15330.6081.70268.8564.94 %92.27 %74.10 %
พฤษภาคม1,019.131,057.161,057.16427.50494.00324.9058.05 %53.27 %69.27 %
มิถุนายน981.101,057.161,038.15623.20571.90309.7036.48 %45.90 %70.17 %
กรกฎาคม1,000.121,057.161,057.16538.65528.20446.5046.14 %50.04 %57.76 %
สิงหาคม1,038.151,057.161,057.16534.85606.91534.8548.48 %42.59 %49.41 %
รวม 6 เดือน5,962.666,419.036,247.902,660.002,603.951,963.5655.39 %59.43 %68.57 %
รวม 12 เดือน11,887.3012,761.9912,552.845,711.405,457.614,241.0651.95 %57.24 %66.21 %