เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 14 (สุราษฎร์ธานี)
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,398.691,379.671,341.64706.01209.50428.7249.52 %84.82 %68.04 %
ตุลาคม1,398.691,379.671,379.67239.85247.50164.1582.85 %82.06 %88.10 %
พฤศจิกายน1,398.691,417.711,417.71546.08536.96758.4460.96 %62.13 %46.50 %
ธันวาคม1,455.741,455.741,455.74841.42517.30557.5042.20 %64.46 %61.70 %
มกราคม1,455.741,512.791,512.79849.57765.43298.8641.64 %49.40 %80.24 %
กุมภาพันธ์1,455.741,474.751,474.75617.45506.58879.7357.59 %65.65 %40.35 %
มีนาคม1,398.69918.151,417.71271.01133.00508.8180.62 %85.51 %64.11 %
เมษายน1,398.69861.101,360.66228.50165.80136.4683.66 %80.75 %89.97 %
พฤษภาคม1,398.691,341.641,341.64200.0095.00274.0185.70 %92.92 %79.58 %
มิถุนายน1,493.771,341.641,341.64114.50114.00117.4692.33 %91.50 %91.25 %
กรกฎาคม1,493.771,341.641,398.69277.90114.50230.8281.40 %91.47 %83.50 %
สิงหาคม1,398.691,341.641,398.69291.20356.75269.8079.18 %73.41 %80.71 %
รวม 6 เดือน8,563.298,620.338,582.303,800.382,783.273,087.4055.62 %67.71 %64.03 %
รวม 12 เดือน17,145.5915,766.1416,841.335,183.493,762.324,624.7569.77 %76.14 %72.54 %