เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน531.21512.19531.21113.7842.5059.9678.58 %91.70 %88.71 %
ตุลาคม512.19512.19531.211.9053.4799.63 %89.93 %
พฤศจิกายน512.19531.21531.2189.7077.3783.11 %85.44 %
ธันวาคม512.19531.21569.24200.76118.10205.2960.80 %77.77 %63.94 %
มกราคม531.21512.19569.2460.6749.1196.4588.58 %90.41 %83.06 %
กุมภาพันธ์531.21550.22569.24106.42112.1983.6379.97 %79.61 %85.31 %
มีนาคม607.27588.25569.2460.7131.02144.4490.00 %94.73 %74.63 %
เมษายน607.27512.19531.21135.421.90135.8477.70 %99.63 %74.43 %
พฤษภาคม493.17531.21531.2155.580.9589.54 %99.82 %
มิถุนายน474.16569.24531.2198.75327.69135.8679.17 %42.43 %74.42 %
กรกฎาคม474.16531.21531.2156.1280.9643.9388.16 %84.76 %91.73 %
สิงหาคม474.16531.21607.27118.5155.821.8575.01 %89.49 %99.70 %
รวม 6 เดือน3,130.203,149.213,301.35413.51576.1786.87 %82.55 %
รวม 12 เดือน6,260.396,412.526,602.70966.481,039.0384.93 %84.26 %