เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน607.29607.29607.29264.18167.45231.9256.50 %72.43 %61.81 %
ตุลาคม607.29607.29607.29240.85115.90223.6360.34 %80.92 %63.18 %
พฤศจิกายน607.29607.29607.29306.11298.9033.3149.59 %50.78 %94.52 %
ธันวาคม607.29607.29607.29115.71221.92159.8980.95 %63.46 %73.67 %
มกราคม645.32607.29607.29250.40222.26114.8061.20 %63.40 %81.10 %
กุมภาพันธ์645.32645.32607.29164.71227.3655.7674.48 %64.77 %90.82 %
มีนาคม645.32645.32607.29117.34178.32276.3781.82 %72.37 %54.49 %
เมษายน645.32645.32607.29257.21128.9360.14 %78.77 %
พฤษภาคม607.29645.32607.29265.36162.14106.8856.30 %74.88 %82.40 %
มิถุนายน607.29607.29607.29320.35149.53105.6447.25 %75.38 %82.60 %
กรกฎาคม607.29607.29607.29139.08242.8760.9477.10 %60.01 %89.96 %
สิงหาคม607.29645.32702.37362.18331.23170.6440.36 %48.67 %75.71 %
รวม 6 เดือน3,719.803,681.773,643.741,341.961,253.79819.3263.92 %65.95 %77.51 %
รวม 12 เดือน7,439.607,477.637,382.562,803.491,668.7362.32 %77.40 %