เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน182.78473.27538.4432.3320.2518.0082.31 %95.72 %96.66 %
ตุลาคม184.45509.55550.2459.460.9042.2167.76 %99.82 %92.33 %
พฤศจิกายน185.19560.39609.3738.6919.8927.6979.11 %96.45 %95.46 %
ธันวาคม181.82553.07510.390.900.900.9099.51 %99.84 %99.82 %
มกราคม186.55501.12492.2593.0423.010.9050.12 %95.41 %99.82 %
กุมภาพันธ์183.65442.29428.3432.400.9012.2882.36 %99.80 %97.13 %
มีนาคม182.78432.60492.2522.500.9022.3487.69 %99.79 %95.46 %
เมษายน180.73173.69429.9722.500.900.9087.55 %99.48 %99.79 %
พฤษภาคม183.65173.69455.980.900.900.9099.51 %99.48 %99.80 %
มิถุนายน182.78173.69483.0754.180.9036.9070.36 %99.48 %92.36 %
กรกฎาคม183.65394.58398.0119.0419.380.9089.63 %95.09 %99.77 %
สิงหาคม184.45501.03394.0720.5222.920.9088.88 %95.42 %99.77 %
รวม 6 เดือน1,104.443,039.693,129.03256.8265.85101.9876.75 %97.83 %96.74 %
รวม 12 เดือน2,202.484,888.975,782.38396.47111.75164.8282.00 %97.71 %97.15 %