เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน489.64521.80864.87570.00427.50190.00-16.41 %18.07 %78.03 %
ตุลาคม489.64521.80382.42557.94380.00190.00-13.95 %27.18 %50.32 %
พฤศจิกายน489.64521.80382.42511.10456.00190.00-4.38 %12.61 %50.32 %
ธันวาคม489.64521.80382.42522.50342.00190.00-6.71 %34.46 %50.32 %
มกราคม489.64521.80382.42533.90175.7595.00-9.04 %66.32 %75.16 %
กุมภาพันธ์489.64521.80382.42522.5085.5095.00-6.71 %83.61 %75.16 %
มีนาคม489.64521.80382.42503.5099.7595.00-2.83 %80.88 %75.16 %
เมษายน489.64521.80382.42394.2576.0095.0019.48 %85.44 %75.16 %
พฤษภาคม489.64521.80382.42380.0095.0095.0022.39 %81.79 %75.16 %
มิถุนายน489.64521.80382.42413.25237.5095.0015.60 %54.48 %75.16 %
กรกฎาคม489.64521.80382.42465.50190.00190.004.93 %63.59 %50.32 %
สิงหาคม521.80521.80864.87456.00190.00142.5012.61 %63.59 %83.52 %
รวม 6 เดือน2,937.843,130.802,776.973,217.931,866.75950.00-9.53 %40.37 %65.79 %
รวม 12 เดือน5,907.846,261.605,553.945,830.432,755.001,662.501.31 %56.00 %70.07 %